متد آموزش
مولر و آلمان بر مبنای کتاب تخصصی آقای هاکوپیان که در دانشگاه تدریس میشود و
درصورت تمایل هنرجو میتواند روش فرانسه رابا روش مولرهمزمان آموزش ببیند